Nederlandse Vereniging voor Wetgeving

De Nederlandse Vereniging voor Wetgeving is in 1989 opgericht als Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid. De vereniging is er voor iedereen die geïnteresseerd is in of op de een of andere manier te maken heeft met wetgevingsvraagstukken, van de wetenschap tot de betrokkenen bij de totstandkoming en toepassing van regelgeving uit de centrale of decentrale overheid. Via jaarvergaderingen en studiemiddagen biedt de vereniging vanuit verschillende perspectieven een forum voor een kritisch debat over wetgeving en wetgevingsbeleid.

In de jaarvergadering wordt een wetgevingsonderwerp uitgediept aan de hand van aan de vereniging uitgebrachte preadviezen van deskundigen. De afgelopen jaren is ingegaan op onderwerpen als experimenteerwetgeving, uitbesteding van wetgeving, stelselherzieningen en de verhouding tussen wetgever en constitutie. De jaarlijks georganiseerde studiemiddag kent een meer praktische insteek waarin altijd een actueel onderwerp centraal staat.

Recente onderwerpen van de studiemiddag zijn wetgevingsadvisering door de Raad van State, consultatie van wetgeving, initiatiefwetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur van de vereniging bestaat uit leden werkzaam in de ambtenarij en wetenschap.

 

DE PREADVIEZEN

 • NVvW – Preadviezen 2019 – De Wetsfiguur
 • NVvW – Preadviezen 2018 – Experimenteerwetgeving
 • NVvW – Preadviezen 2017 – Uitbesteding van wetgeving
 • VvW – Preadviezen 2016 – Stelselherzieningen
 • VvW – Preadviezen 2013 – De verhouding tussen rechter en wetgever
 • VvW – Preadviezen 2012 – De spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving
 • VvW – Preadviezen 2011 – De opleiding van wetgevingsjuristen en wetgevingsonderzoekers in vergelijkend perspectief
 • VvW – Preadviezen 2010 – Complexiteit van wetgeving
 • VvW – Preadviezen 2009 – Wetgever en constitutie
 • VvW – Preadviezen 2008 – Effectenanalyse in Europees en nationaal verband
 • VvW – Preadviezen 2007 – Bruikbare wetgeving

Recente publicaties:

De wetsfiguur

Preadviezen van prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, dr. M.H.A.F. Lokin, 

Redactie: mr. A.M. Keppel & mr. T.G.J. van Arnhem

 

 


Experimenteerwetgeving

Preadviezen van
prof. mr. dr. S.H. Ranchordás
mr. E.S. Cnossen & mr. L.L. van der Laan
prof. dr. T. Buyse, mr. P.G. Van Humbeeck & mr. J.M.M. Van Nieuwenhove
Redactie
mr. S.S. Zoeteman

Uitbesteding van wetgeving

Preadviezen van
prof. mr. dr. S.H. Ranchordás
mr. E.S. Cnossen & mr. L.L. van der Laan
prof. dr. T. Buyse, mr. P.G. Van Humbeeck & mr. J.M.M. Van Nieuwenhove

Redactie
mr. S.S. Zoeteman

 

Het onderwerp van de Jaarvergadering 2017 was ‘Uitbesteding van wetgeving’. Het opstellen van wetgeving gebeurt traditioneel binnen de wetgevende macht. Niettemin is het altijd zo geweest dat ook personen of instanties buiten de wetgevende organisaties wetteksten concipiëren. Er is een aantal redenen om niet lichtzinnig over te gaan tot het laten opstellen van ontwerpen door externen, of om deze ontwerpen extra kritisch te bezien. In dit licht hebben drie auteurs een bijdrage geschreven over uitbesteding van wetgeving. Mr. Olaf Kwast geeft in zijn preadvies een algemene beschouwing van het onderwerp. Prof. dr. Renée van Schoonhoven (VU) focust in haar preadvies op de wetgeving inzake het lerarenregister, die zij in opdracht van het ministerie van OCW heeft ontworpen. Prof. mr. Willem Konijnenbelt bekijkt het onderwerp vanuit een normatief kader. De preadviseurs presenteerden hun bijdragen tijdens de jaarvergadering. Tezamen met de jaarrede van de voorzitter, het referaat van prof. mr. Frank van Ommeren (VU) en het verslag van de jaarvergadering zijn de preadviezen uitgegeven bij Wolf Publishers.

 

Alle pre-adviezen: